Herfølge Skole - Scheelsvej 2, 4681 Herfølge - 56672940

Profil

Pædagogiske principper

Værdigrundlag

 

Vi arbejder ud fra den overordnede værdi:

 

At skabe livsduelige børn. 


Fællesskab – med det mener vi, at alle børn såvel som voksne skal opleve en vi-følelse ved at bidrage til fællesskabet og blive set.
Tryghed – med det mener vi, at vi vil medvirke til at skabe et trygt miljø, hvor børn og voksne kan handle frit og drage omsorg for hinanden.
Positive rollemodeller – med det mener vi, at alle børn og voksne bevidst udviser respekt og positiv adfærd overfor hinanden.
Empati – med det mener vi, at børn og voksne skal have forståelse for forskellighed, kunne lytte, aflæse og agere positivt i forhold til hinanden.
Udvikling – med det mener vi, at vi vil skabe rum for fagligt, fælles og personlig udvikling.
Engagement – med det mener vi, at vi vil vise oprigtig interesse, ansvarlighed, lege- og
arbejdsglæde.
 


Herfølge skole arbejder ud fra ønsket om en anerkendende og inkluderende kultur, hvor vi arbejder ud fra værdien:

Der er ikke nogen som skal inkluderes mere end andre, alle skal inkluderes. Der er ikke nogen der er mere specielle end andre, Alle er specielle.
 
Teamorganisering

Herfølge Skole er en teambaseret organisation. Det betyder, at alt pædagogisk personale og ledere er organiseret i team, som er dannet med udgangspunkt i de opgaver, der skal løftes. Vi ser teamsamarbejdet som en af de vigtigste grundpiller i organisationen. Det er i de enkelte teams, at visioner, drift og rammer udmøntes i det daglige. Er samarbejdet optimalt bør det helt konkret kunne afspejle sig i elevadfærden og de faglige resultater. Ved et velfungerende teamsamarbejde styrker vi alle organisationens indsatsområder som f.eks. inklusion og højnelse af det faglige niveau. Et pædagogisk team kan råde over en større spændvidde af relevante pædagogiske metoder end en enkelt medarbejder magter at tilegne sig. Derved kan læringen blive mere præcist rettet i forhold til netop de kompetencer, som søges udviklet.

Teamets rammer

Team BHKL.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8.-9. årgang har 2 teamkoordinatorer. En der 
hovedsagligt står for mødeindhold, og en der udarbejder de fleksible skemaer for de 
enkelte perioder både lærernes og elevernes. Øvrige team har en koordinator.
 

Vision for teamsamarbejdet 

Alle team bevæger sig målrettet mod at blive højtydende teams i forhold til teamtrappens trin 4, således at teamet afspejler et professionelt læringsfællesskab, der opkvalificerer og understøtter elevernes læring og trivsel, samt udvikler den enkelte medarbejders kompetencer 
yderligere.

Mål med teamsamarbejdet

Den overordnede målsætning med teamsamarbejdet er at alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan. 

Det betyder i skole og SFO:

-At hæve kvaliteten i undervisningen og aktiviteterne
-At udvikle, tilrettelægge og evaluere læring/undervisning/SFO aktiviteter; diskutere 
 pædagogik og didaktik
-At udvikle fag og materialer
-At forberede sig i fællesskab
-At arbejde med fleksible skemaer
-At arbejde med udviklingen af holdundervisningen
-At udvikle anvendelsen af evalueringsformer
-At arbejde systematisk med inklusionsarbejde i forhold til alle elever
-At arbejde målrettet med den dynamiske elevplan
-At støtte den enkelte lærer og pædagog i arbejdet. Teamet skaber motivation og  giver 
 mod til at prøve nye metoder.
-At sikre tættere relationer mellem medarbejdere og nærmeste leder.

 

De enkelte fag

Fag og omfang Herfølge skole (årlige undervisningstimetal)

 

 Fag Bh.kl.  1. kl.  2. kl.  3. kl.  4. kl.  5. kl.  6. kl.  7. kl.  8. kl.   9. kl. 
Dansk  0  330  300  270  210  210  210  210  210  210
Engelsk  0  30  30  60  60  90  90  90  90  90
Tysk  0  0   0  0  0  30  60  90  90  90
Hist.  0  0  0  30  60  60  60  60  60  30
Krist.  0  60  30  30  30  30  60  30  30  30
Samfundsfag  0  0  0  0  0  0  0  0  60  60
Matematik  0  150  150  150  150  150  150  150  150  150
Natur/Teknik  0  30  60  60  90  60  60  0  0   0
Geografi  0  0  0  0  0  0  0  60  30  30
Biologi  0  0  0   0  0  0  0  60  60  30
Fysik/Kemi  0  0  0  0  0  0  0  60  60  90
Idræt  0  60  60  60  60  60  90  60  60  60
Svømning  0  0  0  0  30  30  0  0  0  0
Musik  0   60  60  60  60  60  30  0  0  0
Billedkunst  0  30  60  60  60  30  0  0  0  0
Håndværk/Design  0  0  0  0  90  120  120  0  0  0
Valgfag  0  0  0  0  0  0  0  90  90  90
Ikke fagdelt uv 600  0  0         0  0  0  0   0  0  0

Understøttende uv

inkl pauser og faglig

fordybelse/lektiehjælp

600  450  450  450  420  390  390  440  440  470
Elev timer/uge 30 30  30  30  33  33  33  35  35  35
 • Skolen anvender undervisningsministeriets vejledende læseplaner.
 

Evaluering af kvalitet

På Herfølge skole arbejdes der i alle fag og discipliner - såvel faglige som sociale med tydelig målfastsættelse, (gennemførelse) og evaluering. Målfastsættelse og evaluering sker i samarbejde mellem elever og lærere.
 
Teamene redegør i årsplanerne for evalueringspraksis på årgangen.
 
I teamsamtalerne med ledelsen beskriver og evaluerer teamet et gennemført forløb. I beskrivelsen indgår:
Målbestemmelse - læreres og elevers
Differentiering - hvordan?
Evaluering - læreres og elevers. Desuden fokuseres der på, hvordan forældrene inddrages i den løbende evaluering.
 
Årgangsteamene præsenterer evalueringsformer, evalueringsredskaber og evalueringsforløb for hinanden på teammøder, således at der sikres vidensspredning.
Det er hensigten, at der løbende sker videre og nyudvikling af evalueringspraksis netop ved, at man præsenterer og diskuterer evaluering med hinanden.
 
De standardiserede test bliver gennemgået og evalueret på et møde mellem læreren i faget, støttecentret og skolens ledelse.
På mødet udarbejdes handleplaner for den enkelte elev - f.eks støttecentertiltag og/eller særlige foranstaltninger i klassen.

Skolens indsatsområder

Udvikling

 • I skoleåret 2014/15 arbejder vi med implementering af folkeskolereformen (se under menupunktet Skolereform) og teamsamarbejde.
 • Vi arbejder med LP-modellen som analyseredskab til udvikling og forbedring af læringsmiljøet. Se mere under http://www.lp-modellen.dk

Inklusion:

Vi mener at en velfungerende almenundervisning er fundamentet for vellykket inklusion.

Derfor arbejder vi med følgende temaer:

 1. Adfærdsledelse og læringsledelse - under overskriften klasseledelse
 2. Evaluering og feedback - underoverskriften læringsmål
 3. Udvikling af teamsamarbejdet - med et mål om, at alle team arbejder målrettet på at komme op på trin 4 på teamtrappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolen har tradition for følgende arrangementer for alle

 

 • Høstfest sidst i august med åbent hus fredag aften.
 • Motionsdag fredag før efterårsferien. Denne dag sættes fokus på motion.
 • Juleklippedag en dag tæt på 1. december. Denne dag pyntes hele skolen op til jul af skolens elever.
 • Juleafslutning den sidste skoledag inden juleferien.
 • Grøn dag den sidste dag før sommerferien. Denne dag kan indeholde boldspil og forskellige turneringer.
 • 8.årgang er på lejrskole i en uge.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 • Skolen har fire specialklasser - i skoleåret 2014/15 fordelt på 6.,7., 8. og 10.årgang.
 • Skolen har "Ungeklassen", som er et skole- og behandlingstilbud til unge med psykosociale vanskeligheder.
 • Der ydes kompenserende undervisning til elever med faglige vanskeligheder. Indsatsen koordineres i skolens ressourceteam. Ud over kompenserende undervisning af enkeltelever og grupper af elever tilbydes stavekurser, forskellige typer læsekurser, matematikkurser og brug af skolens læseværksted. På baggrund af læseprøver og matematikprøver i klasser skønnes det, hvilke elever der deltager i kurser.
 • Skolens to-sprogsundervisningen varetages af skolens to-sprogslærere. To-sprogslærerne har desuden en konsulentfunktion i forbindelse med skolens samlede to-sprogsundervisning.
 • Skolen har to uddannede læsevejledere, en matematikvejlder, en naturfagsvejleder, en pædagogisk IT-vejleder og inklusionsmedarbejder.

 

Lektiepolitik

Skolen tilbyder faglig fordybelse og lektiehjælp 2-3 timer ugentligt. 
 
Vores mål er, at vi kan tilbyde tre hold;

1. Et hold for de elever, som har brug for faglig støtte.
2. Et hold for de elever, som har brug for faglige udfordringer.
3. Et hold for elever, der ønsker almindelig lektiehjælp.

Vi ønsker at fokusere indsatsen på dansk og matematik, fordi reformen specifikt fokuserer på at løfte de fagligt svage og de fagligt dygtige elever. Målet er, at lektiehjælp og faglig fordybelse bliver et naturligt tilvalg, selvom det er frivilligt at deltage.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Ordensregler

 

Principper for elever, forældre og personale.


Alle ansatte har pligt til at reagere hvis ordensreglerne ikke overholdes.

 • Vi er fælles om en ansvarlig opførsel.
 • Vi er fælles om at tage vare på bygninger og inventar.
 • Vi giver plads til den enkelte og respekterer forskellighed.
 • Vi er fælles om at løse konflikter.

Der er rygeforbud på hele skolens område.


Fælles inde


Skolens indeområder åbnes for elever kl. 7.50.
Elever og lærere/pædagoger har pligt til at sørge for, at lokalerne er ryddelige og i orden.
Ved ophold i klasselokaler, på gange og trapper skal der tages hensyn.

 

Alle elever fra bh.kl.- 6.årgang har udeophold i frikvartererne. Når klassen forlades efter
undervisningen, sørger den lærer/pædagog, der har forestået undervisningen i timen for, at alle elever er ude, og at klasselokalet aflåses. Nøglevagten skal sørge for, at aflåse dørene til indskolingens- og mellemtrinnets hjemområde, når alle elever er ude. 

 

Eleverne på 7.-9. årgang må opholde sig i deres eget cafeområde og i klasserne i frikvartererne. Elever fra 8. - 9. årgang må forlade skolen i fritimer og frikvarterer.
Ved meget dårligt vejr kan hver enkelt lærer/pædagog give eleverne lov til at blive inde i klassen. Hvis det besluttes skal den pågældende lærer/pædagog blive sammen med eleverne i klassen i hele frikvarteret.


Alle klasser holder spisepause de første 30 min. af frikvarteret sammen med den lærer/pædagog, der har undervist i timen umiddelbart før spisepausen. 


Fælles ude


Gl.- og ny skolegård er for alle elever.
SFO-legepladsen er for elever fra bh.kl. - 3. årgang.
Den nye legeplads er for elever fra bh.kl.- 6. årgang.
Boldspil er tilladt i et afmærket område i den nye skolegård, på græsset bag den gl.gymnastiksal og det grønne areal ved svømmehallen. Det er forbudt at benytte læderbolde i skolegårdene.
Elever fra 4. - 9. årgang må være på græsset ved flagstangen, bag den gl.gymnastiksal og det grønne areal ved svømmehallen.